Projekt Islandsbergskanalen

Senaste nytt om Islandsbergskanalen

Arbetet med att förbereda vår ansökan till Mark- och Miljödomstolen rullar på och vi räknar med att kunna lämna in ansökan i höst.

Under vintern har detaljerade förslag beträffande kanalens utformning mellan två bergknallar vid lokalvägen till Islandsberg utretts med anledning av att projektet inte har rådighet över marken på Islandsbergssidan. För att undvika sprängning av berget mot Grundsundssidan har kanalens bredd minskats till hälften på en sträcka av 35 m vilket innebär att båtar inte kan mötas där, mötesplatser anordnas på ömse sidor.

Begäran om tillåtelse att lägga ut muddermassor inom allmänt område i Ellösefjorden har lämnats in till Kammarkollegiet. Vi tänker använda massorna till att skapa en ny potentiell botten för ålgräs genom att lägga massorna på ett preciserat område som idag är för djupt för att ålgräs ska kunna etableras. Ålgräs är viktigt för havsmiljön och på detta sätt skapas förutsättningar för att öka arealen ålgräs trots att projektet påverkar en mindre areal ålgräs negativt.

Lokalvägen ut till Islandsberg kommer att överbrygga kanalen med en bro i samma läge som stenbron nu har över diket. Synpunkter ska inhämtas från den vägförening, som ansvarar för lokalvägen ut till Islandsberg beträffande detta.

Projektet har genom Skaftö Öråd ansökt och blivit beviljade medel från Leader / Jordbruksverket / EU. Leader är enheten för lokalt ledd utveckling.

2018-04-07
Staffan Nordén
Projektledare Islandsbergskanalen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.