ByggaBo gruppen

Gruppen ByggaBo kommenterar planfrågor som Örådet får på remiss från kommunen. Vi har gett synpunkter på översiktsplanen och påtalat att kommunens markförsörjningsplan skall omfatta Skaftös behov. Ansvarig i ByggaBo gruppen är Jan Ivarson.

2020

Samrådsyttrande över åtgärdsvalsstudie Väg 161 Rotvik-Skår 2020-06-23

Trv 2019/5670

Skaftö Öråd lämnar följande synpunkter.

1 Inledning och historik

Väg 161 är av stor betydelse för skaftöborna. Målet för transportpolitiken är att ge medborgare och näringsliv i hela landet en tillfredsställande transportförsörjning. Idag är den inte tillfredsställande för Lysekil och Skaftö. Det är därför som väg 161 nu skall förbättras. Regeringen upphävde emellertid 2018 beslutet om vägplanen för Väg 161 på delen Rotviksbro- Bäcken. Motivet var grundat på protester från berörda och att man ville se flera alternativ.

2 Nationellt perspektiv. Väg 161 borde vara en del av riksväg 44

Riksväg 44 Uddevalla-Trollhättan-Lidköping-Götene skulle mycket väl kunna ha sin utgångspunkt i Lysekil istället för Uddevalla. Jämför Riksväg 41 Varberg- Borås. I båda fallen ligger staden väster om E6. Lysekil har ca 15 000 invånare och Varberg ca 64 000. Riksvägarna tillhör den nationella planen för transportsystemet och de ekonomiska resurserna i denna plan är betydligt större än i länsvägplanerna.

3 Regionalpolitik. Kustvägen Tjörn-Orust-Lysekil-Sotenäs- Tanum-Strömstad

I ett regionalpolitiskt perspektiv handlar det om att genom en ny väg skapa en större arbetsmarknad för rubricerade kustkommuner. Det finns utredningar om en sådan kustväg.

Skärhamn/Kållekärr/Sundsby -Väg160 –Väg178 – Ellös – ny väg/bro till Skaftö vid Malö strömmar – förbättring av Väg785 – Väg161 – ny bro över Gullmarn

Väg162 – ny väg/bro Härnäset/Åbyfjorden – Hunnebostrand/Bovallsstrand – Väg163 – Fjällbacka – Grebbestad – ny väg Säm/Knäm – Väg 176 – Strömstad.

Vi bedömer det som sannolikt att regeringen kommer att ge tillstånd till utbyggnaden av Preemraff. Om så blir fallet ökar behovet av en fast förbindelse över Gullmarn. Vi anser att det utbyggnadsalternativ som väljs måste utgå från nationella och regionalpolitiska perspektiv.

4 Bebyggelse- och trafikutveckling

Trafikverket har i yttrande över planer för ny bebyggelse på Skaftö hävdat att utbyggnad av vägnätet behövs. Man har framhållit behovet av åtgärder på Väg 785 mellan Fiskebäckskil och Väg 161. Lysekils kommun har beslutat bekosta en åtgärdsvalsstudie på delen mellan Fiskebäckskil och Skaftöbron.

5 Synpunkter på åtgärdsvalsstudien

Vi saknar trafikflödesuppgifter i korsningen Väg 161-Väg 785, årsmedeldygn och sommarmedeldygn. Vi bedömer att sommarmedeldygntrafiken är dimensionerande och har noterat att på Skaftö ligger den mycket över årsmedeldygnstrafiken. Trafikverkets resonemang om att restidsvinster på sträckan Rotvik-Skår inte har så stor betydelse eftersom trafikanterna förlorar mycken tid på färjeförbindelsen Finnsbo-Skår håller inte. I samhällsekonomiska kalkyler värderas alla restidsvinster. Och trafikanterna mellan Uddevalla och Skaftö lider ju inte av att det går långsamt på färjan.

Den långsamgående trafiken av traktorer, EPA-traktorer och jordbruksredskap inverkar menligt på framkomligheten. Det är såväl långsamgående trafik som gång- och cykeltrafik som behöver separeras. Det måste man komma tillrätta med och det innebär att alternativen A, B och C inte räcker.

6 Skaftö Öråds ställningstagande

Vägen har byggts ut till mötesfri landsväg, 2+1 väg, 100 km/h på delen öster om Rotviksbro. Vi anser att denna standard - alternativ F - är lämplig även för delen Rotvik-Skår. Det ligger i Trafikverkets uppgifter att se till att denna standard inte medför oacceptabla negativa konsekvenser genom buller och barriäreffekter för boende längs vägen. För att minimera ingrepp i orört landskap kan det dessutom vara lämpligt att studera en ny 2+1 väg i befintlig korridor.

Skaftö Öråd Åke Johansson

Ordförande

-----------------------------------------------------------------------------

2019

Intressant information - gäller bara för trähus:

UPPSKATTA u-VÄRDE med 3,7

Här är en förenklad metod att uppskatta u-värde för byggelement som vägg eller bjälklag. Allt du behöver komma ihåg är talet 3,7.

Nya hus med skivmaterial in- och utvändigt

3,7 / cm isolering

Ex 1: Vägg med 20 cm isolering: 3,7 / 20 = 0.185.

Ex 2: Hur tjock isolering behövs för att få u = 0.18?

3,7 / 0,18 = 20 cm

Gamla trähus

Träets tjocklek cm / 3,7 = motsvarande tjocklek för isolering

Ex 3: Trå 15 cm / 3,7 = 4 cm isolering som kan adderas till eventuell tilläggsisolering t ex 7 cm = 11 cm isolering

3,7 / 11 = u 0,34

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.