Gång- och cykelvägar

Gång och Cykelväg från Fiskebäckskil till Golfbanan.

Cykelvägsgruppen består för närvarande av:

Staffan Nordén ordf.

Ingmar Melin ledamot

Peter Ingemarson ledamot

FÖRSLAG TILL
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR PÅ SKAFTÖ OCH VANDRINGSLEDEN SKAFTÖ RUNT


Ett Samarbetsprojekt mellan Lysekils kommun, Skaftö Öråd och föreningen Munkeviksleden.

Syfte

Detta förslag syftar till att förbättra möjligheterna för gång- och cykeltrafik på Skaftö till gagn för skaftöbor, näringsliv och turister. Ett genomfört förslag förbättrar tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljön för oskyddade trafikanter. Ett gång- och cykelvägnät på Skaftö kommer att binda samman samhällena Östersidan, Fiskebäckskil, Stockevik, Grundsund och Rågårdsvik och byggas ut i etapper med visionen ett sammanhängande nät. Vandringsleden Skaftö Runt kommer att förbättra möjligheterna till rekreation för såväl skaftöbor som besökande och därigenom öka Skaftös attraktivitet.

Bakgrund

Fram till 2007 var enda möjligheten att gå torrskodd eller cykla mellan samhällena på Skaftö att utnyttja de allmänna vägarna. Detta är förenat med både stora omvägar och betydande trafiksäkerhetsrisker. Framställning från åretruntboende om utbyggnad av gång- och cykelvägar mellan samhällena har gjorts vid flera tillfällen. Man har särskilt framhållit betydelsen av att skolbarnen skall kunna cykla såväl till skolan i Grundsund som till färjeläget i Fiskebäckskil för vidare befordran till skola och gymnasium i Lysekil.

Skaftöstråket

Den första etappen av gång- och cykelstråket mellan Fiskebäckskil och Grundsund via Stockevik invigdes 2007. Invigningen förrättades av kommunstyrelsens ordförande i Lysekil och Skaftö Öråds ordförande vilka även uttalade ambitionen om fortsatt utbyggnad. Kommunen är väghållare. Det som nu återstår är att knyta samman Rågårdsvik med övriga samhällen. Här föreslås en utbyggnad av gång- och cykelbana längs väg 785. Högsta prioritet har delen Skaftö Backa - Näreby, 800 m (1).

Gång- och cykelbanan läggs på norra sidan av befintlig väg. Uppskattad kostnad är ca 5,6 Mkr och kostnaden fördelas mellan Trafikverket, Lysekils kommun och Skaftö Öråd. Idag finns en anslutande gång- och cykelväg över Torvemyren som är mycket kuperad. Som komplement till denna föreslås därför delen mellan Grundsund och Skaftö Backa på västra sidan av den allmänna vägen, ca 800 m, (3), uppskattad kostnad ca 5,0 Mkr. Trafikverket är väghållare för båda sträckorna längs den allmänna vägen.

Kilenstråket

Trafikverket färdigställde gång- och cykelväg längs den allmänna vägen mellan Östersidan och Fiskebäckskil 2011. Den har hög standard med asfalterad yta. Kilenstråket förlängdes norrut med sträckan Östersidan - Evensås 2017. Det finns också ett uttalat behov av att bygga sträckan Fiskebäckskil - Långedalsvägen via golfklubben, ca 700 m (2). Denna del av Kilenstråket avses byggas ut under 2021 som en kommunal gång- och cykelväg med bidrag från Skaftö Öråd.

Gunnesbostråket

För att skapa en gen förbindelse mellan Fiskebäckskil och Rågårdsvik via Golfklubben, Grönskult och Gunnesbo, föreslås en friliggande gång- och cykelväg längs den allmänna vägen. Även lokalvägnätet i Grönskult och Gunnesbo utnyttjas. Nybyggnadssträckan är sammanlagt ca 1200 m (4), uppskattad kostnad ca 6,0 Mkr. Trafikverket är väghållare.

Stockeviksvägen

Den allmänna vägen är endast 4,5 m och behöver förses med en gång- och cykelbana på en sträcka av ca 600 m (5), uppskattad kostnad ca 4,0 Mkr. Trafikverket är väghållare.

Vandringsleden Skaftö runt

Den västra delen är principiellt klar från Kristineberg till Grundsund med Gåseviksleden, Korpelia, Skaftöstråket, Munkeviksleden och Skäddhålans trappväg. Gåseviksleden (11)behöver uppgraderas med grusning och dränering.

Korpelia från Gröder Hamn till Stockeviksberget byggdes av Föreningen Munkeviksleden och invigdes midsommardagen 2018 (6).

En vision för den södra delen mellan Grundsund och Rågårdsvik är en sträcka via Islandsbergsvägen, Skallhavsvägen och Grötlunken med en bro över Trångesund, en hängbro med spann på 38 m och av den typ som förekommer på vandringsleder i fjällvärlden (7).

Den östra delen har en sträckning från Rågårdsvik via lokalvägnätet i Gunnesbo och Stuveröd genom beteshagarna till Gamla landsvägen och grusvägen vid bebyggelsen Heden innanför Snäckedjupet (8). Där vandringsleden går genom beteshagar gäller särskilda regler. Alla stängselpassager förses med självstängande grindar och hundar får inte medföras då djur finns i hagarna.

Den norra delen följer Gamla Landsvägen och Kuststigen via Vägeröd och Ögården till Rödberget. Gamla Landsvägen mellan Stora Grönskult och Vägeröd är från 1700-talet och har på senare tid rustats upp till cykelvägsstandard. Den levandegör sevärdheter längs vägen med hjälp av audioguide. Sträckan mellan Vägeröd och Östersidan har varierad standard och märktes ut 2007 som vandringsleden Kuststigen. Delen vid Rödberget har en hänförande utsikten mot Hållö och Smögen och gör anspråk på titeln Sveriges vackraste gångväg. Den byggdes av Föreningen Munkeviksleden under september 2018 (9).

Fortsättning sker längs lokalvägarna förbi Klubban till sjöbodarna på Östersidan och sedan längs bryggan fram till Kilenstråket. Från Kilenstråket till Lyckans Slip behövs en upprustning och grusning till cykelvägsstandard över sankmarken (10).

Övriga vandringsleder

Från Kolerakyrkogården över Åsen vid Skaftö - Berg går en stig mot Långedalsvägen och Hembygdsgården till Gamla Landsvägen vid Stora Grönskult.

Från Östersidan till Vägeröds Dalar finns en del av Kuststigen.

Från bebyggelsen i västra Grundsund på Ösö, finns en utmärkt gångstig ut till badplatsen vid ”Hålsäcka”. Under 2018 har också märkts ut en vandringsled av äventyrstyp i en slinga över Skuteviksberget.

Från Grundsund finns gång- och cykelväg Islandsbergsvägen och gångstig förbi Arsund ut till Islandsbergs huvud.

Förväntade effekter

Stor effekt på tillgängligheten. Det blir för gång- och cykeltrafiken mycket kortare sträckor än idag. Samhällena knyts ihop. Rågårdsvik har idag ingen gång- och cykelförbindelse med de övriga samhällena. Genom utbyggnad av cykelvägar kan skolbarnen på Skaftö i större utsträckning cykla till skolan i Grundsund. Skolbarnen i högstadiet och på gymnasiet kan i större utsträckning cykla till färjelägena i Östersidan och Fiskebäckskil.

Stor effekt på trafiksäkerheten. Det blir uppenbart högre trafiksäkerhet. En enda inbesparad dödsolycka är tillräcklig för att motivera dessa projektet från samhällsekonomisk utgångspunkt. Det är idag livsfarligt för barn att cykla mellan Grundsund och Rågårdsvik.

Stor miljöeffekt. Det är nyttigt att gå och cykla, för individen, för naturen och för samhället.

Stor effekt på turismen. Det är attraktivt med sammanhängande gång- och cykelvägar och vandringsleder i kontakt med stränderna; vackra vyer och många badmöjligheter. Det finns många utflyktsmål på Skaftö. Fiskebäckskil och Grundsund är upplevelser i sig, liksom Vägeröds dalar, Munkevik och Islandsberg, Cyklar kan hyras på ön hos lokala entreprenörer. Övernattningsmöjligheter finns men kan behöva byggas ut. Allt detta gynnar turismen, den näring som ligger nära till hands att satsa på. Den ökade turismen som väntas bli följden av ett genomförande av gc-plan och vandringsleder, gynnar det lokala näringslivet; handel, restauranger, caféer, cykeluthyrning, hotell och vandrarhem. Byggandet av gång- cykelvägar och vandringsleder kan ske med lokala entreprenörer.

Finansiering

Trafikverket finansierar de gång- och cykelvägar som tillgodoser ett allmänt behov och ligger i anslutning till allmän väg med 50 %. Behoven prövas kontinuerligt och investeringsplan för gång- och cykelvägar upprättas. Resterande 50 % får kommunen och andra intressenter som Skaftö Öråd stå för. Finansiering av vandringslederna sker genom frivilliga bidrag från företag och privatpersoner.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.