Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Äldrefrågorna på Skaftö är viktiga - Örådet vill att Gullvivan byggs om till särskilt boende för äldre

Publicerad torsdag 26 nov 2020, 09:31

NYHETERSkaftö Öråd instämmer i Stödföreningen Skaftöhemmets skrivelse angående Sven Danielssons testamente i alla delar. Gåvan skapar mycket goda förutsättningar för lokalisering av ett särskilt boende (SÄBO) till Skaftö. Örådet vill dessutom trycka på att det, i ett mer kortsiktigt perspektiv, finns ett stort behov av anpassade bostäder för äldre i form av trygghetsboende. Skaftö Öråd vill självklart ta en aktiv del i att planering för denna typ av bostäder påbörjas snarast. Mot denna bakgrund hemställer Skaftö Öråd att kommunen - Bygger om Gullvivan till ett särskilt boende för äldre (SÄBO) som lever upp till dagens normer alternativt bygger nytt på mark som kommunen fått som gåva genom Sven Danielssons minnesfond.  - Medverkar till att fastigheten skyndsamt omvandlas till ett trygghetsboende och mötesplats för äldre om socialnämnden fattar beslut om avveckling av Gullvivan som särskilt boende för äldre (SÄBO). - Respekterar Minnesfondens gåvovillkor och samverkar med Stödföreningen Skaftöhemmet enligt legatets syfte och innehåll.

SKAFTÖ ÖRÅD

2020-11-26

Till

Kommunstyrelsen Lysekils kommun

För kännedom till:

Socialnämnden Lysekils kommun

Skaftö utgör c: a 10 % av Lysekils kommuns invånare och andelen äldre över 65 år utgör ca 50 %. Här skiljer sig Skaftö avsevärt från övriga delar av Lysekils kommun. Detta innebär att samhällsservice för äldre medborgare är av största vikt för Skaftö.

Skaftö Öråd, med ca 600 medlemmar, är en opolitisk samhällsorganisation med syftet att stärka Skaftö inom en rad olika frågor. För Skaftö Öråd är det självklart att det skall finnas boende, stöd och service för äldre skaftöbor. Detta är en prioriterad fråga som vi arbetar aktivt med. Vårt krav på Lysekils kommun är att det ska finnas möjlighet för äldre skaftöbor att kunna bo kvar på ön också när olika former av stöd och service är nödvändigt. Skaftö Öråd har därför bildat en arbetsgrupp med ansvar för frågor som rör utveckling av äldreomsorg på ön. I arbetsgruppen finns representanter från Stödföreningen och pensionärsföreningarna PRO och SPF.

Stödföreningen Skaftöhemmet har att förvalta Sven Danielssons testamente och att säkerställa efterlevnaden av de gåvovillkor som upprättades när Lysekils kommun fick fastigheterna Fiskebäckskil 1:3 och 1:273 som gåva 2003. Kommunen har i flera avseenden brustit i efterlevnaden. Stödföreningen har därför formulerat en deklaration avseende den framtida hanteringen av gåvan vilken bifogas denna skrivelse.

Skaftö Öråd instämmer i Stödföreningen Skaftöhemmets skrivelse angående Sven Danielssons testamente i alla delar. Gåvan skapar mycket goda förutsättningar för lokalisering av ett särskilt boende (SÄBO) till Skaftö. Örådet vill dessutom trycka på att det, i ett mer kortsiktigt perspektiv, finns ett stort behov av anpassade bostäder för äldre i form av trygghetsboende. Skaftö Öråd vill självklart ta en aktiv del i att planering för denna typ av bostäder påbörjas snarast.

Mot denna bakgrund hemställer Skaftö Öråd att kommunen

  1. Bygger om Gullvivan till ett särskilt boende för äldre (SÄBO) som lever upp till dagens normer alternativt bygger nytt på mark som kommunen fått som gåva genom Sven Danielssons minnesfond.
  2. Medverkar till att fastigheten skyndsamt omvandlas till ett trygghetsboende och mötesplats för äldre om socialnämnden fattar beslut om avveckling av Gullvivan som särskilt boende för äldre (SÄBO).
  3. Respekterar Minnesfondens gåvovillkor och samverkar med Stödföreningen Skaftöhemmet enligt legatets syfte och innehåll.

Skaftö Öråd 2020-11-25

Åke Johansson

Ordförande

----------------------------------------------------------------------------------------

Stödföreningen Skaftöhemmets deklaration avseende

Sven Danielssons testamente och Minnesfondens gåva

Enligt Sven Danielssons testamente skulle, med undantag för 50 tkr i penninglegat, all egendom – mark (se bilaga), inventarier och kontanter förvaltas av Stödföreningen Skaftöhemmet. Enligt testamentet skulle Stödföreningen bilda en fond – Sven Danielssons minnesfond - vars ändamål var att förvalta det tillgängliga kapitalet i syfte att detta skulle användas för det framtida byggandet av ett ålderdomshem på Skaftö. Testamentet är tecknat den 19 september 1999.

Sven Danielsson avled den 10 oktober 1999. Bouppteckningen påbörjades den 7 juli 2000 och avslutades den 7 september samma år.

Stödföreningen arrangerade så att Minnesfonden (org.nr.: 855900-6799) bildades den 4 juni 2000.

Lösöret efter Sven Danielsson auktionerades ut i juli 2001 och inbringade 86.355 kronor. Svens fastighet såldes 2002 för 600.000 kronor. En stor del av behållningen användes till inköp av inventarier som skänktes till Gullvivan.

Gullvivan hade etablerats med en verksamhet som överensstämde med det ändamål för vilket testamentet skrevs. (Gullvivan är dock inte en del av testamentet). En tillbyggnad färdigställdes 2003.

Därför bestämde Minnesfonden, den 17 januari 2003, att skänka fastigheterna Skaftö-Fiskebäck 1:3 och 1:273 som gåva till Lysekils Kommun för ett annat ändamål än det testamentet föreskrev, men ändå i dess anda. Efter många turer med kommunen enades man slutligen om att gåvan skulle villkoras enligt följande:

”Gåvan skall användas för allmänt ändamål och givarens hörande och medgivande skall inhämtas vid framtida exploatering av fastigheterna”.

När Kommunen accepterade gåvan var man således väl insatt i villkoren för gåvan, varför de ställts och hur de slutligen utformats eftersom de tagit en aktiv del i processen. Brott mot villkoren kunde ge Stödföreningen rätten att legalt återkräva gåvan.

Sedan Minnesfondens disponibla kapital förbrukats (i testamentets sanna anda och genom inköp av inventarier etc. som skänktes till Gullvivan) så återgick det övergripande ansvaret för testamentets implementering till Stödföreningen genom att Minnesfonden avregistrerades den 31 december 2003.

Därefter har Stödföreningen ensamt innehaft både ansvaret och rätten att inträda i gåvohandlingens anvisade roll att vara den part som kommunen skulle se till att höra och vars godkännande skulle inhämtas innan olika beslut kring exploateringen av fastigheterna skulle fattas av kommunen. Sven Danielssons testamentet är ju den legala grunden och förutsättningen för att gåvan till kommunen kunnat ske överhuvudtaget.

Stödföreningen, som ju testamentet utsåg till förvaltare av Sven Danielssons kvarlåtenskap, och Minnesfonden (som i vissa fall delade personidentitet på styrelsenivå) förlitade sig på att kommunen skulle respektera gåvovillkoren och, inte minst, syftet med gåvan som det uttryckts i gåvobrevet.

Stödföreningen inser nu, med den erfarenhet som man vunnit av kommunens agerande (exemplifierad nedan), att man haft ett alltför reaktivt förhållningssätt. Att man inte proaktivt och tydligt nog formulerat sin tolkning av gåvohandlingens villkor, sett i perspektivet av testamentets formulering. Villkor som kommunen godtagit genom att acceptera gåvan.

  • Kommunen har i sitt agerande från gåvotillfället och till dags inte visat respekt för vare sig testamentet eller gåvobrevets villkor.

  • Kommunen har förfarit rent rättsstridigt genom att under lång tid underlåta att diarieföra Gåvobrevet.

  • Kommunen hörde inte Stödföreningen/Minnesfonden om deras åsikter i exploateringsprocessen av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:273 och inhämtade inte deras godkännande av olika åtgärder som enligt villkoren skulle ha krävt detta.

  • Kommunen har bortsett från, och inte ens behagat kommentera varför, de inte velat tillgodose olika konkreta krav från Stödföreningens/Minnesfondens sida som de fört fram i skrift när kommunen underlät att inhämta dem.

  • Kommunen bröt vid denna exploatering mot gåvobrevets grundläggande syfte att gåvan skulle användas för allmänt syfte. Exploateringen skedde

med kommunens kommersiella intressen för ögonen och inte till någon del de syften som Sven Danielsson varit så tydlig med att uttrycka.

Gullvivan hann bli det ”ålderdomshem” som Sven i sitt testamente eftersträvade, men inte på den mark som Sven genom testamentet och den efterföljande gåvohandlingen skänkte till kommunen. Därför avvaktade Stödföreningen kommunens vidare agerande när det gällde de skänkta fastigheterna. Allt för att säkerställa att kommunen i sitt fortsatta agerande skulle bevisa sig värdig mottagare av gåvan genom att agera i enlighet med gåvovillkoren och testators anda.

En rapport från utredningen av den framtida äldreomsorgen i kommunen redovisades i kommunstyrelsen den 4 november 2020. Några ställningstaganden till rapporten redovisas inte i KS protokoll. Följande beslut togs:

”Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten Dimensionering och lokalisering av boendeplatser till socialnämnden som underlag för erforderliga beslut samt fortsatt planering av äldreomsorgen i Lysekils kommun.”

Konsultens analys av behov och tillgång av platser i det särskilda boendet resulterade i följande slutsats och rekommendation:

Slutsatser: I närtid finns det en överkapacitet på platser inom särskilt boende sett till befintligt nyttjande. Att ha lediga platser försvårar för en effektiv verksamhet då en effektiv personalplanering ofta kräver nära full beläggning på en enhet. Att ha tommaplatser spritt mellan boenden och enheter riskerar alltså att bli kostnadsdrivande i det korta perspektivet. Att återöppna Gullvivan skulle förstärka problemet med överkapacitet då lediga platser på avdelningarna driver mot ökade kostnader

Rekommendationer: Överväg förutsättningarna att tillfälligt stänga en avdelning och att inte återöppna Gullvivan när överutbudet är av nuvarande storlek.

Med erfarenhet av socialnämndens hantering av Gullvivan fram till nu så är sannolikheten hög för att nämnden följer konsultens rekommendationer och beslutar att avveckla det särskilda boendet vid Gullvivan vid mötet den 14 december.

Tidpunkten har därför kommit när Stödföreningen mycket mer aktivt måste styra den framtida exploateringen av fastigheten Skaftö- Fiskebäck 1:3 i enlighet med gåvobrevets villkor på ”hörande och godkännande” för att säkerställa att kommunen agerar strikt i linje med gåvohandlingens villkor och uttalade syfte.

Genom att utforma vilka syften Stödföreningen är beredd att i princip godkänna för den framtida exploateringen så vill vi underlätta för kommunen att i fortsättningen gör ”rätt saker på rätt sätt” (mot bakgrund av testamente och gåvobrev) och på det sättet bidrar vi förhoppningsvis till en framtida konstruktiv dialog med kommunen om de frågor som beskrivs nedan.

Om Gullvivan avvecklas som särskilt boende, fråntas Skaftöborna möjligheten att tillbringa sin sista tid på ön. Det är inte i överensstämmelse med Svens sista vilja formulerad i testamentet. Stödföreningen vill därför att del av fastigheten Fiskebäck 1:3 används för att säkerställa att kommunen förlägger ett nytt boende till Skaftö när nuvarande platser i SÄBO inte längre möter behovet. Den utredning om framtida äldreomsorgen som pågår har uppskattat att detta kan inträffa 2025 eller några år senare. Vi anser att ett sådant boende kan etableras på fastigheten vid Roskällan eller på kommunens mark i nära anslutning till Skaftöhemmet. Stödföreningen vill uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att i översikts- och detaljplanering säkerställa markanvändning för detta ändamål. Om kommunens mark intill Gullvivan skulle vara att föredra för en sådan etablering kan fastigheten Fiskebäck 1:3 säljas till exploatör som har för avsikt att uppföra trygghetsboende, boende för 65+ eller annat allmänt ändamål. Men alltid förutsatt att Stödföreningen först får ge sina synpunkter (i planerings-processen) och godkännande innan beslut ska fattas. Intäkter från denna försäljning kan bidra till finansiering av det SÄBO som inom inte alltför avlägsen framtid kommer att behövas.

Skaftö den 20 november 2020

Stödföreningen Skaftöhemmet

Styrelsen
Stödföreningen Skaftöhemmet nås genom Skaftö Öråd, Arbetsgruppen för Äldrefrågor

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.