Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Årsmötesprotokoll april 2022 Skaftö Öråd

Publicerad fredag 20 maj 2022, 22:42

NYHETERSkaftö Öråd har haft årsmöte och här kommer några kommentarer från ordföranden Åke Johansson om vad som togs upp på mötet under Örådets presentationer. Efter denna text så kommer själva protokollet.

Utöver den formella delen på årsmötet så gick vi igenom följande områden

Äldregruppens arbete

Lysekils kommun har gått med på att driva ett utvecklingsprojekt på Skaftö kring hemvård, man har börjat skicka ut en enkät till alla brukare och Sten Nilsson som är ordförande i gruppen är i kontakt med Lysekils kommun kring fortsättningen av projektet.

Grönkults industriområde

Projektet går stadigt framåt och snart skall man skriva ett marköverlåtelseavtal med Lysekils kommun, man kan säga att detta projekt som pågått i c;a 40 år har resulterat i påtagliga framgångar sedan Skaftö Öråd tog tag i projektet för 7 år sedan. Nu finns det 13 företag som kommer att etablera olika verksamheter i området från mikrobryggeri till båtserviceverksamheter.

Islandsbergskanalen

Skaftö Öråd har lagt fram ett nytt förslag med ett bantat förslag till kanal endast för kajaker och kanoter och väntar på Islandsbergs vägförenings beslut sommaren 2022. Frågan är om man kan tänka sig att acceptera detta bantade förslag fritt från motorbåtstrafik. EU projektet är avslutat som syftade till att undersöka möjligheterna att etablera en kanal innanför Islandsberg.

Gång- och Cykelvägar

En del av den nya gång och cykelvägen från Fiskebäckskil till Skaftö Golfbana är klar och den andra delen kommer att dröja, då Lysekils kommun förhandlar med Trafikverket om att bredda nuvarande trottoar från Fiskebäckskil och fortsätta en tänkt gång och cykelväg förbi nuvarande busshållplats utmed stora vägen och ansluta till den nybyggda vägen vid Vallmovägen.

Lars Björneld informerade om stora projekt i Grundsund som kan komma att ändra samhället till viss del. Dels har man på förslag att bygga en helt ny skola inkl. förskola intill Bottnahallen och dels håller man på med Torvemyr etapp 2 med 30 – 40 bostäder och service och handel, där detaljplanen är klar och vunnit laga kraft. I höst får vi besked från politikerna vad som händer konkret kring båda dess stora projekt och hur det påverkar marken däör skolan är belägen för närvarande.

Det var totalt ett 40-tal personer närvarande i Folket Hus och Skaftö Öråd har fått flera positiva kommentarer från deltagare efter årsstämman.

Hälsar

Åke Johansson

-------------------------------------------------------------------------

Protokoll från årsstämma i Skaftö Öråd 2022-04-17

Närvarande från styrelsen:

Åke Johansson, ordförande

Merril Boman, ledamot

Åsa Björneld, ledamot

samt därutöver ett 30-tal medlemmar

§ 1. Mötets öppnande

Åke öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst

Beslöts att så var fallet.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna dagordningen.

§ 4. Val av mötesordförande

Beslöts att välja Åke Johansson till mötesordförande.

§ 5. Val av mötessekreterare

Beslöts att välja Merril Boman till mötessekreterare.

§ 6. Val av protokolljusterare och rösträknare

Beslöts att välja Peter Utgenant och Ingmar Melin till detta.

§ 7. Redovisning av 2021 års verksamhetsberättelse

Beslöts att godkänna redovisningen.

§ 8. Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning

Beslöts att godkänna årsredovisning, resultat- och balansräkning.

§ 9. Revisionsberättelse

Beslöts att godkänna revisionsberättelsen.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts att faställa resultat- och balansräkning samt att godkänna styrelsens förslag till dispositioner.

§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 12. Val av nya styrelseledamöter

I tur att avgå var Åsa Björneld, Lars Lindqvist och Sten Nilsson. Sten Nilsson hade meddelat valberedningen att han inte ville fortsätta.

Beslöts att omvälja Åsa Björneld och Lars Lindqvist samt att välja Martin Skoglund som styrelseledamöter på två år.

§ 13. Val av revisor

Beslöts att omvälja Niklas Kazmierczac till föreningens revisor på ett år.

§ 14. Val av styrelseordförande

Beslöts att omvälja ordförande Åke Johansson för ett år.

§ 15. Val av styrelsesuppleanter

Beslöts att omvälja Stefan Herre och Lars Zetterberg till styrelsesuppleanter på ett år.

§ 16. Val av valberedning

Beslöts att omvälja Sune Andreasson (sammankallande), Marcus Ardståhl och Sven Laurell på ett år.

§ 17. Övriga frågor

Tor-Evert Broskär rapporterade att vägen till H-sänkan (badplats) behöver åtgärdas och skyltas bättre samt att Skäddehålans brygga behöver servas avseende infästningen i berget.

§ 18. Mötets avslutning

Ordförande Åke Johansson tackade deltagarna och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet justeras 2022-04-20

Merril Boman Peter Utgenant Ingmar Melin

protokollförare Justeringsman Justeringsman

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.