Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Höstinformation 2022 från Skaftö Öråd

Publicerad fredag 21 okt 2022, 15:47

Skaftö Öråds styrelse har haft en intensiv höst med en rad för Skaftö viktiga frågor. På senaste styrelsemötet var statusen på de olika frågorna så här:

  • Kommunens programsamråd kring bebyggelse på Fyreberget har avbrutits efter protester från en bred allmänhet och Skaftö Öråd. Lysekils Kommunstyrelse verkar ha återremitterat frågan till Samhällsbyggnadsnämnden. Över 100 yttranden har kommit, normalt rör det sig om ett 20-tal. Kommunen planerar att anordna två remissrundor till i planråds fasen.

  • Skaftö Öråd arbetar vidare med Islandsbergskanalen, nu i form av en kajak och kanotled med eller utan bro. Islandsbergs vägförening vill ha besked från kommunen om ansvaret för underhållet av bron och kanalen gäller under lång tid och Skaftö Öråd kontaktar Länsstyrelsen för att få veta hur de ser på denna mindre och grundare kanal. Länsstyrelsen planerar att skapa ett naturreservat i detta område, vilket kan underlätta för en mindre kanal och ett rörligt friluftsliv.

  • Projektet Grönskults industriområde rullar på och är under uppförande. Grönskults Markförvaltning AB räknar med att vara klara med hela markberedningen i juni 2023 och därefter kan delägarna få sina tomter och börja bygga. Projektet har hittills spårats 48 år tillbaka i tiden, så det är efterlängtat.

  • Örådet träffar Lysekils Kommun två gånger per år och går igenom gemensamma aktuella frågor. Örådet träffade Lysekils kommun den 17 november och diskuterade Fyreberget, Torvemyr etapp 2, en ev. ny skola, gång- och cykelvägar samt trafik och parkeringsfrågorna på Skaftö.

  • Arbetet med Torvemyr etapp 2 fortsätter, man gör en förstudie kring projektet och markanvändning. Avsikten är att kombinera bostäder med kontor och handel och projektering sker 2023 vilket innebär att försäljning av tomter kan äga rum 2024. Kopplat till Torvemyr etapp 2 har Skaftö Öråd tagit fram ett förslag till marknadsföringskampanj som riktar sig till unga barnfamiljer, att få fler att vilja verka, leva och bo på Skaftö.

  • Skaftö Öråd har också tagit initiativ till att ta fram en utvecklingsplan för Skaftö som presenterades för Lysekils kommun. Avsikten är att utgå från Skaftös behov nu och i framtiden och Skaftö Öråd har för avsikt att förankra och diskutera utvecklingsplanen med medborgarna på Skaftö innan man beslutar om den.

  • Särskilt boende för äldre (SÄBO) har blivit en av Skaftös viktigaste frågor och processas intensivt av Örådets äldregrupp. Ett möte om hållbar ålderdom har arrangerats tillsammans med Lysekils kommun där politiker, tjänstemän och medborgare fick komma till tals. Skaftö Öråd har också för avsikt att anlita en arkitekt för att ta fram ett förslag på SÄBO för c:a 40 platser på Skaftö som alternativ till socialförvaltningens förslag på ett framtida större centraliserat SÄBO på fastlandsdelen av kommunen. Samtidigt har kommunen kontakt med ett privat företag som är intresserat av att bygga ett äldreboende och Skaftö Öråd kommer att träffa entreprenören i november månad.

  • Den nya gång- och cykelvägen vid golfbanan har Skaftö Öråd initierat och arbetat fram i kontakt med Lysekils kommun. Skaftö Öråd har finansierat delar av denna nya gång- och cykelväg som förhoppningsvis är klar ända från Fiskebäckskil fram till golfbanan inför sommaren 2023.

På styrelsens uppdrag i oktober månad

Åke Johansson Merril Boman

Ordförande Sekreterare

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.