Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Jul- och nyårshälsning från Skaftö Öråd 2021

Publicerad onsdag 22 dec 2021, 09:10

NYHETEROrdförande i Skaftö Öråd, Åke Johansson, reflekterar över vad som har hänt 2021 och vad som är på gång 2022 i ett brev till styrelsen.

Jul- och nyårshälsning

Det var ett tag sedan vi träffades och jag vill gärna delge alla vad som konkret händer på Skaftö så är i slutet av detta år och inför det nya året 2022.

 1. Gång- och cykelvägen till golfbanan

Som de flesta av er säkert har uppmärksammat så bygger man gång- och cykelvägen fram till golfbanan. Man är i fullgång från Vallmovägen till och förbi utslagsplats nr 1 och parkeringen vid klubbhuset. Man har för avsikt att belysa denna väg, exakt hur det blir vet jag inte i skrivande stund. Det verkar också som det råder viss osäkerhet kring den del som var tänkt att passera Gullvivan och ansluta till befintliga vägar för att mynna ut i den nya delen efter Vallmovägen. Trafikverket har också varit här och byggde ett 200 meter långt räcke utmed vägen, det tog 2 dagar så var man klar med sin del. Det verkar som om vårt bidrag på 700 000 kronor blir en verklighet under år 2022.

 1. Islandsbergskanalen

Vår projektledare Malcolm Resare har i december fått besked från Islandsbergs Vägsamfällighet att de avser fatta beslut om kanalen som kajakled vid deras ordinarie möte i juli månad 2022.

Det framgår av deras kommunikation att det är två frågor som de vill ha klarlagda ytterligare utöver vad som redan gjorts i kanalprojektet;

 • De vill ha ett tydligare åtagande från Lysekils kommun som garanterar de står för allt framtida underhåll av bron och vägen i anslutning till den. De nöjer sig inte med det dokument som vi presenterat där Lysekils kommun beslutat att de ansvarar för underhåll av bron med tillhörande ramper för all framtid. Ett förslag är att vi med juridisk hjälp upprättar ett avtalsdokument som alla parter kan acceptera.
 • Man uttrycker sin oro för trafik med motorbåtar och vattenskotrar i kanalen även om den enbart är avsedd för kajaker och kanoter. De vill se en teknisk lösning för hur sådan obehörig trafik kan spärras i hela sträckningen av kanalen.

Det har framkommit att svenska marinen tidigare undersökt möjligheten att bygga en kanal tvärs över Islandsberg i en annan sträckning än den som nu projekteras. Den har behandlats i kanalprojektgruppen (ref. Hans Cedermark och Staffan Nordén). Frågan är om vi skall titta närmare på den lösningen igen då den har enligt Malcolms förmenande många fördelar. Den är kortare och kan byggas helt från land. Däremot berör den fortfarande vägen och några fler fastigheter på Islandsberg än nuvarande tänkta kanal. Förslaget bifogas.

 1. Naturförskolan

Den fungerar utmärkt nu och har upp emot 18 barn, vilket är mera än som krävs för att ekonomin skall gå ihop, så det verkar som vår investering med hjälp av Stiftelsen bidrog till att denna helt unika förskola kan överleva både på kort och lång sikt.

 1. Äldregruppsfrågan

Vi hade ett möte med den nya kommunchefen i Lysekil den 8 december och diskuterade allt från vad som händer med Gullvivan till möjligheterna att skapa ett lokalt projekt kring God och Nära vård på Skaftö och vår uppfattning var att vi fick en positiv respons från kommunchefen. Lysekils Stadshus AB har fortfarande inte beslutat vad man avser göra med Gullvivan, de anser inte att det lönar sig att bygga om till trygghetsboende och de har inte beslutat sig för att om man vill sälja Gullvivan. Nästa år står Lysekils Bostäder med ett hus med mycket låga hyresintäkter, då kontraktet med Socialförvaltningen avslutas i och med årsskiftet.

 1. Grönkults industriområde

Merril har varit mycket aktiv i höst kring Grönkults industriområde och följande har hänt under hösten.

 • Förhandlingar med kommunen har löst frågan om dagvattenhanteringen på ett bra sätt. Kommunen accepterar nu att dagvattnet fördröjs via tre stenkistor på området och att kravet på utsläpp vid 50 timmars ”30-årsregn” ökas från 6 till 86 liter per sekund.
 • Projekteringen av vägen och tomterna är klar för granskning. När granskning och godkännande är klart kommer den att gå ut som ett anbudsunderlag på en s k anbudssajt där hugade entreprenörer lägger bindande offerter på genomförandet, vilket i sin tur ger underlag för förhandlingar om ett marköverlåtelseavtal mellan Grönskult Markförvaltning AB och kommunen.
 • I den bästa av världar kan vägbygge och tomtplanering inklusive va, el och fiber vara klart vintern/ våren 2023 och byggnader uppe hösten samma år.

 1. Torvemyr etapp 2

Skaftö Öråd arrangerade ett förmöte i Folkets Hus kring detta nya bostadsområde i Grundsund och det ar ett 60-tal deltagare och engagemanget var mycket stort. Vi hade hoppats på att Lysekils kommun skulle arrangera ett möte under hösten baserat på de synpunkter och reflektioner som kom fram under mötet. Men de har skjutit på denna aktivitet så vi hoppas de återkommer i början av nästa år.

 1. Översiktsplanen

Lysekils kommun arrangerade ett möte i Folkets Hus kring översiktsplanen i november månad. Närmare 100 personer deltog. Skaftö Öråd ombads av kommunen att komma med synpunkter på planen och Bygga Bo gruppen kommer att sammanställa Skaftö Öråds synpunkter på planen och dessa kommer att tillställas styrelsen för genomgång och godkännande.

 1. Dagvattenfrågan i Stockevik

Jan Ivarsson har med mitt godkännande skickat in en skrivelse till Lysekils kommun kring problem med översvämningar som inträffat och som kan mycket väl hända framöver om man inte tar tag i dagvattenfrågan för Stockevik. Vi har fått positiv respons från ansvariga i kommunen på skrivelsen och man har skickat den vidare till Leva och vi hoppas de återkommer med hur de ser på problemen.

 1. Marknadsföring av Skaftö

Lars kommer att komma med ett sammanfattande PM efter helgerna och det kan vi ta upp och ventilera på nästa styrelsemöte.

 1. Styrelsemötet den 25 januari inställt

Förslag från flera är att skjuta på mötet till slutet av februari. Resor och annat ställer till det. Jag ber därför att få återkomma med förslag till datum. Det innebär att vi härmed avbokar mötet den 25 januari och föreslår att vi tar ett möte i slutet av februari.

Önskar er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År

Åke Johansson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.