Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Skaftö Öråds arbetsgrupp för äldreomsorgsfrågor ang tjänsteskrivelse SON 2019-000165

Publicerad söndag 13 dec 2020, 10:41

NYHETERSkaftö Öråds arbetsgrupp för äldreomsorgsfrågor har tagit del av rubricerad tjänsteskrivelse som rör den framtida äldreomsorgen på Skaftö. Vi vill från Skaftö Öråds sida att, du som ledamot i socialnämnden, beaktar nedan punkter innan du bestämmer dig för om du ska lämna bifall till förvaltningens förslag till beslut.

SKAFTÖ

2020-12-08

Till

Socialnämndens ledamöter i Lysekil

Ang tjänsteskrivelse ”Inriktning och beslut om äldreomsorg och boende för äldre på Skaftö”, dnr SON 2019-000165

Skaftö Öråds arbetsgrupp för äldreomsorgsfrågor har tagit del av rubricerad tjänsteskrivelse som rör den framtida äldreomsorgen på Skaftö. Vi vill från Skaftö Öråds sida att, du som ledamot i socialnämnden, beaktar nedan punkter innan du bestämmer dig för om du ska lämna bifall till förvaltningens förslag till beslut.

  1. Bifall till föreslagna beslut innebär att de löften om Gullvivans framtid som ditt parti ställde sig bakom inför valet 2018 inte längre gäller. Ett löfte från dig som politiker bör man med andra ord och från och med nu betrakta som en färskvara med kort hållbarhetstid.
  2. Bifall till föreslagna beslut innebär att du anser att en stängning av Gullvivan endast ska ses som ett led i socialnämndens arbete med planering och dimensionering av verksamhet och att du därigenom anser att detta inte är ett ärende av principiell betydelse för Lysekil eller kommuninvånare på Skaftö och som ska beslutas av de folkvalda i Kf, det uppdrag för vilket du blivit vald.
  3. Bifall till föreslagna beslut innebär att du ställer dig bakom att vi på Skaftö inte kommer att ha tillgänglighet och närhet till platser på SÄBO under överskådlig tid. Förvaltningens framtidsplanering är att platsbehovet är täckt till 2028 varför tillskott av platser med all sannolikhet kommer först under nästa decennium. Är detta det politiska arv som du vill lämna efter dig?
  4. Bifall till föreslagna beslut innebär att du ställer dig bakom att platser på SÄBO ska ersättas med mer insatser i ordinärt boende samt alternativa boendeformer för äldre utan att redovisa konsekvenserna för oss boende och dina väljare på Skaftö. Hemtjänsten på Skaftö är redan idag dyr och i senaste kvalitetsmätningen fick hemtjänsten på Skaftö sämst resultat jämfört med övriga kommundelar. Vad innebär detta för den enskilde vårdtagaren? Ökat ansvar för anhöriga? Ökade kostnader för socialnämnden? Detta är frågor som du kunnat och velat besvara för oss. Åtminstone bör du i efterhand kunna visa att du ställde dessa frågor under er behandling av ärendet för att behålla vår tilltro till dig som politiker i framtiden.
  5. Bifall till föreslagna beslut innebär att du ger förvaltningen i uppdrag att påbörja dialog med Lysekils Bostäder att omvandla Gullvivan till trygghetsboende. Detta trots att det i tjänsteskrivelsen inte finns beskrivet om socialnämnden kommer att disponera lägenheterna i trygghetsboendet genom att erbjudas plats efter biståndsbedömning. Om bostad kan erbjudas utan biståndsbedömning så har socialnämnden inget som helst inflytande över hur fastighetsägaren disponerar lägenheter och andra utrymmen. Även detta är frågor som du valt att lämna obesvarade innan beslut fattas.
  6. Bifall till föreslagna beslut innebär att du fattar beslut trots att tjänsteskrivelsen i all väsentlig del saknar en risk och konsekvensanalys som belyser vad en stängning av Gullvivan innebär för Skaftöbor i form av otrygghet att behöva flytta från ön, restider för anhöriga och vänner som vill besöka, ökat antal beslut som kommer att överklagas, ökade kostnader för hemtjänstinsatser. Det framgår inte heller om det är en förutsättning att det finns platser på trygghetsboende för att scenariot 2028 ska gälla? Om förutsättningar för ombyggnad av Gullvivan saknas, vad händer då? Även kring dessa centrala frågor har du valt att inte lämna svar eller ens att genom aktivt deltagande i debatten fått den belysning som krävs för att kunna fatta ett seriöst grundat beslut.
  7. Bifall till föreslagna beslut innebär att du som ledamot inte beaktar den testamenterade gåva som kommunen mottagit i utbyte mot att tillförsäkra kommuninvånare på Skaftö ett äldreboende. Du befäster därigenom den brist på respekt för gåvovillkoren som kommunen visat sedan gåvan mottogs, vilket kan användas som legalt argument varför gåvan ska återbäras.

Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.