Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Skaftö Öråds remissvar på översiktsplanen

Publicerad onsdag 1 mar 2023, 13:39

Skaftö Öråd

Remissvar på Lysekils Översiktsplan 2023

Utgångspunkten

Skaftös befolkning har under den senaste 10 års perioden från 2011 till 2020 har i snitt legat kring 1 450 årsboende med ett konstant negativt fördelningsnetto och ett flyttnetto som varierat under den aktuella tioårsperioden. Skaftö skiljer sig från övriga Lysekil på så sätt att andelen äldre över 65 år uppgår till ca 50 % och andelen äldre 80 år och äldre uppgår till 20 %. Det innebär också att andelen unga under 16 år uppgår till ca 10 %. Sammantaget är andelen yngre mindre och andelen äldre större än för Lysekils kommun totalt.

Detta innebär stora risker för att samhällsservicen. Såväl behovet av vård och omsorg för äldre som för yngre ifråga om skola, idrottsverksamhet och kultur. Allt detta eroderar och urholkar Skaftös attraktivitet och fortsatta utveckling som en livskraftig kommundel.

Vårt remissvar kan delas upp i fem olika områden som kan vända den negativa utvecklingen.

  1. Säkerställa planberedskap för fler året runt-bostäder både för ungdomar och unga familjer med barn samt för äldre med etablering av ett SÄBO i varje kommundel.
  2. Bevara och utveckla Skaftös attraktionskraft för både året runt-boende och besökande sommar och delårsboende.
  3. Bevara och utveckla samhällsservicen från förskola till skola och året runt-verksamhet för vård och omsorg.
  4. Bevara och utveckla näringsverksamheter för att säkerställa arbetsplatser på Skaftö.
  5. Bevara och utveckla infrastruktur i form av vägar, gång- och cykelvägar samt transporter till och från Skaftö.

Allmänt

Skaftö Öråd anser det bra att det är bra att Översiktsplanen är mindre detaljerad och lämnar utrymme för detaljplanering framöver.

Skaftö Öråd vill också att Översiktsplanen för 2023 bör vara styrande för planarbetet för Fyreberget, inte tidigare Översiktsplan från 2008 med tanke på att samhället förändras och behoven av att skapa en bättre balans mellan året runt boende och sommar- och delårsboende ökat efter att det under de senaste 10 åren byggts över 100 bostäder på ön utan att antalet året runt boende ökat.

Boendeformer

Skaftö Öråd anser det bra att det byggs bostäder på kommunal mark på Torvemyr etapp 2 och etapp 3 och att man planerar för att bygga fler bostäder på Skolberget.

Skaftö Öråd vill:

att Lysekils kommun säkerställer mark för byggnation av ett framtida SÄBO på Skaftö i Fiskebäckskil där man har tillgång till egen mark i anslutning till Naturförskolan och vid Roskällan.

att man förtätar områden för bostäder på Evensås och Vigerna, där man redan lagt ner resurser för infrastruktur i form av vägar och va-anläggningar.

också poängtera behovet av enkla bostäder för ungdomar i Fiskebäckskilsområdet för att tillgodose behovet av personal inom besöksnäringen och inom vårdsektorn.

Skaftö Öråd anser att dessa områden i stort sett räcker för att möta efterfrågan under den kommande planperioden.

Skaftö Öråd anser också att övriga naturområden, t.ex. Fyreberget inte bör exploateras för bostäder utan utvecklas i första hand för det rörliga fritidslivet.

Skaftö Öråd anser också att nya områden för sommar- och delårsboende bör begränsas i möjligaste mån med tanke på den stora befolkningen sommartid på Skaftö.

Attraktionskraften

Skaftö Öråd vill:

att Lysekils kommun bidrar till att skapa en mera attraktiv infart till Fiskebäckskil i form av bostäder, lokaler för näringslivsverksamhet och handel,

att Lysekils kommun i samverkan med Skaftö Öråd fortsätter att utveckla gång- och cykelvägarna på Skaftö för att skapa ett aktivt fritidsliv och en ökad säkerhet när man vill ta sig runt ön och vill förflytta sig från en del till en annan på Skaftö.

att Lysekils kommun i samverkan med entreprenörer på Skaftö aktivt arbetar för att skapa fler båtplatser och ökad tillgänglighet för att kunna nyttja skärgården och närheten till havet som utgör en av Skaftös stora tillgångar.

att Lysekils kommun aktivt verkar för att nyttja orörda fritidsområden på Skaftö och gör dessa mera tillgängliga med hjälp av stigar, rastplatser m.m.

att Lysekils kommun skapar fler båtplatser på Skaftö.

att Lysekils kommun skapar fler uppställningsplatser för båtsläp i anslutning till befintliga sjösättningsramper på Skaftö.

också att Lysekils kommun aktivt bidrar till att skapa ställplatser för husbilar och husvagnar eftersom efterfrågan ökar och bristen på ställplatser skapar problem när man inte har tillgång till sådana platser på Skaftö.

Samhällsservicen

Skaftö Öråd vill:

att Lysekils kommun aktivt bidrar till att skapa ett SÄBO på Skaftö med tanke på den höga andelen äldre på ön för att motverka att fler äldre flyttar till en annan kommun med en säkrare omvårdnad i livets slutskede.

att Lysekils kommun aktivt bidrar i samverkan med Örådet till att det på sikt blir en året runt öppen vårdcentral på Skaftö. Idag finns det närmare 800 personer med adress Fiskebäckskil och Grundsund listade på När hälsan. Ytterligare 120 personer är listade med adress Ellös och Uddevalla.

att Lysekils kommun aktivt bidrar till etableringen av en ny skola och förskola i Grundsund inom en nära framtid med kompletterande service för barn, ungdomar och vuxna på Skaftö.

att Lysekils kommun aktivt samverkar med Örådet för att skapa en tätare trafik med färja mellan Skaftö och Lysekil för att underlätta för miljövänlig arbetspendling och därmed bidra till minskat bilåkande.

Arbetstillfällen

Skaftö Öråd vill:

att Lysekils kommun aktivt verkar i samråd med Örådet för att skapa fler arbetstillfällen på Skaftö och I Lysekil för att minska pendlandet till andra tätorter i närheten.

att Lysekils kommun aktivt verkar i samråd med Örådet för att skapa arbetsplatser på Skaftö i form av kontorslokaler som underlättar distansarbete.

att Lysekils kommun säkerställer mark för fler hantverks- och industritomter på Skaftö typ Grönskult som nu är fullt upptaget redan innan byggnationen är klar.

Att Lysekils kommun också säkerställer mark på Skaftö för affärslokaler etc som idag i stort sett saknas helt i ÖP.

att Lysekils kommun aktivt verkar för att stödja besöksnäringen som utgör en stor del av arbetslivet på Skaftö genom att bidra till bättre transporter till och från Skaftö.

Att Lysekils kommun tar fortsatta initiativ till att stödja, utveckla och utvidga forskningsklustret vid Kristinebergs Marinbiologiska Station i samverkan med akademin, näringslivet och de aktiva forskarna på plats.

Skaftö den 22 februari 2023

Styrelsen för Skaftö Öråd

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.