Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Synpunkter på Lysekils Översiktsplan 2022

Publicerad tisdag 4 jan 2022, 15:00

NYHETERDet har varit ett digert arbete att ta fram en ny översiktsplan med många områden som berörs geografiskt och administrativt. Kommunen har gjort det på ett föredömligt sätt. Det är lärorikt att ta del av kommunens information om arbetets etapper. Det sammanställda materialet är omfattande. Örådets synpunkter rör resultatet begränsat till några platser, så som det yttrar sig i kartan med beskrivningar över Skaftö om hur ytorna får användas.  Örådets övergripande målsättning är att verka för att Skaftö ska få fler årsboende. Detta perspektiv väger tungt i vårt yttrande.

Omfattande arbete och redovisning

Vi ger synpunkter på

  • Länsväg förbi Östersidan
  • Inventering av årsboende
  • Fyreberget
  • Roskällan
  • Infarten till Fiskebäckskil
  • Brist på båtplatser
  • Ställ tydliga krav för årsboende

Synpunkter på några områden

Länsväg förbi Östersidan

Länsvägen förbi Östersidan behöver förbättras, liksom på andra ställen på ön. Örådet känner tveksamhet inför den föreslagna nya sträckningen som går över ett tiotals meter högt berg.
Vi vill påminna om ett tidigare förslag som redovisas på ritningen ”Förslag till byggnadsplan för Evensås och Vägeröd” daterad 15 september 1962.

En breddning och uträtning av nuvarande sträckning kan vara ett väl så bra alternativ. Den befintliga gång- och cykelvägen ger redan nu en god säkerhet och ingreppen i naturen blir mindre vilket bör minska kostnaderna.

Inventering av årsboende

För att komplettera beslutsunderlaget föreslås att kommunen inventerar hur stor andel folkbokförda det finns på fastigheter i planområden som tillkommit under 2000-talet. Det är viktiga fakta för beslut om framtida plantillstånd.

Örådet bedömer att det bara är ett fåtal familjer per år som vill bosätta sig på Skaftö och därtill några enstaka ungdomar som vill lämna föräldrahemmet. Det är för den storleksordning som nya bostadsfastigheter bör planeras. De bostadssökande bör erbjudas boende på olika platser på ön, de flesta i anslutning till öns samhällen. Härtill bör man underlätta för ägare till fritidshus att bli årsboende i dem.

Det finns troligen efterfråga på tomter för självbyggnad på Skaftö då många har kunskaper i byggbranschen.

Befolkningen ökar mångfalt under sommaren och är nu nära vad ön tål. Skaftö kan inte årligen avsätta mark för tiotals bostäder som till största delen blir fritidsboende. Det är att förbruka resurser för kommande generationer.

Fyreberget

Redan i tidigare ÖP är ett stort område vid Fyreberget reserverat för bostäder.

Planarbetet är uppstartat. Den 14 januari 2012 gav kommunstyrelsen planbesked för detaljplan. Ansökan avsåg planläggning av cirka 150 stycken bostäder i varierade bostadsformer.

Av bakgrundsmaterial, bl.a. miljöbalken, som rör ÖP-processen framgår att Skaftö utgör del av en högexploaterad kust.

Bestämmelsen för den högexploaterade kusten utgår från önskemålet att bevara obebyggda stränder och andra områden som har stora natur- och kulturvärden, så att de kan användas av allmänheten för rörligt friluftsliv. Inom kustområdena och skärgårdarna hela vägen från Brofjorden i Lysekils kommun ner till Öresund och vidare till Östersjön upp till Simpevarp i Oskarshamns kommun får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

För Lysekils kommuns del omfattas i stort sett hela kusten och ca tre km in på land, utom Härnäset och Brofjorden som istället ingår i riksintresseområdena för turism och rörligt friluftsliv respektive obruten kust i Norra Bohuslän.

Antalet fritidshus, småhus utan folkbokförd person, har ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Man kan anta att utvecklingen för andra typer av fritidsboende i bostads- och hyresrätter också har ökat men det saknar statistiskt underlag. Förbättrad ekonomi har lett till att fritidshus maskeras till hus för årsboenden genom att de tekniskt uppfyller kraven för de senare.

För Skaftös del kan vi konstatera att antal folkbokförda har varit relativt konstant under det senaste decenniet. Antalet årsboende utgör ca 1450 personer. Delårsboende har däremot ökat kraftigt. Uppskattningar har gjorts som visar på att antalet boende under sommarmånaderna närmar sig 10 000 med åtföljande brist på parkeringsplatser och båtplatser. Vi tolkar detta så att vi behöver fler årsboende men inte fler delårsboende.

Kommunen har planmonopol och skall självklart ha en beredskap för att möta behovet av boende på årsbasis. Vår uppfattning är att det skall finnas ett utbud, främst fördelat på tätorterna. Kommunen har att bedöma vilket nettotillskott av årsboende som kan förväntas under planperioden. Ett nettotillskott av årsboende på ca 10 personer per år skulle kunna betraktas som ett positivt trendbrott, men skulle ändå inte innebära behov av en planberedskap på mer än ett fåtal bostäder per år. De 25 bostäder som planeras vid Torvemyr 2 möter dessa förutsättningars behov under planperioden.

Örådet anser att kommunen bör begränsa tillkomsten av nya fastigheter för bostadshus och använda sitt planmonopol till att styra fastigheter som byggs till årsboende. Att planera för 150 bostäder på Fyreberget kan inte motiveras. Örådet föreslår att:

  • Området för byggnation av bostäder kraftigt begränsas.
  • En mindre detaljplan tas fram för att möta behov av bostäder för årsboende i Fiskebäckskil/Östersidan.
  • Att ytterligare detaljplaner medges under förutsättning att andelen årsboende i den första överstiger förslagsvis 70 %.

Roskällan

Sluttningen vid Roskällan ligger vackert med utsikt över kilen. Kommunen fick marken i gåva av Sven Danielsson. Gåvovillkoren gör att kommunen inte fritt kan råda över hur marken används.

I utkast till ÖP får stor del av marken inte bebyggas, vilket är en onödig begränsning under förutsättning att det inte finns geotekniska hinder. Endast området närmast länsvägen har markerats för nya centrumfunktioner. Avsikten är att en konkretisering i efterhand skall kunna ske i dialog med skaftöborna. Det bör ske med ett samlat grepp för en helhetslösning för området kring infarten till Fiskebäckskil.

Om stabiliteten i marken tillåter bör ÖP medge att sluttningen terrasseras och bebyggs. Om Skaftö görs attraktivt för vitala pensionärer, som utgör halva befolkningen på Skaftö, bör åretruntboende för bl. a. äldre på sikt kunna etableras i området med närhet till centrum, restauranger, hamnområdet och golfbanan.

Skaftöbor har framfört att flera partier uttalat sig för att nästa SÄBO skall byggas på Skaftö. Roskällan är alternativ till Grundsund och uppfyller önskemålen i donationen av marken Roskällan.


Alternativt kan området i närtid ställas i ordning för det mobila friluftslivet – ett husbilsområde med hög kvalitet – som saknas på Skaftö idag. Platån i väster kan nyttjas för fritidsfunktioner som minigolfbana, kiosk och lekplats.

Infarten till Fiskebäckskil

Området med den nerlagda bensinstationen har länge haft behov av förnyelse. Ytorna bör anvisas för näringslivsverksamheter.

Infarten till Fiskebäckskil är strategiskt belägen. Den mesta trafiken till Skaftö passerar här. Fiskebäckskil förtjänar en bättre infart - ett bättre första intryck – än vad som hittills erbjudits. Om vi är rätt underrättade så har planprojekt bedrivits men inte landat i konkreta förslag. Någon form av centrum/mötesplats med affärer, konditori/bageri, turistbyrå, cykeluthyrning, kanske ett antal distansarbetsplatser, bör etableras här. Mycket av detta finns redan, varför det inte är orealistiskt att tro att det finns underlag. Hur detta fysiskt skall utformas kräver ett samlat grepp som kommunen kan ta.

Brist på båtplatser

Båtliv är en av kustens största attraktioner som inte kan utvecklas på grund av geografiska begränsningar och omfattande strandskydd ända in i samhällena. Brist på båtplatser är hinder för inflyttning till Skaftö, liksom uppställningsplatser för båtar och båtvagnar.

Båtlivets behov är eftersatt och begränsat till mark som har tagits i anspråk fram till mitten på 1900-talet. Det tillkommer få nya sjöanknutna utökningar. Det är beklagligt både för de bor där och för besökande.

Både bil- och båtplatser kan bli problem för de som bor på Gåsö vid ökad bebyggelse i Stockevik.

Hur kommunen kan styra mot större andel årsboende och samhällsservice

Vid det välbesökta möte som kommunen höll om Torvemyr 2 framkom att kommunen måste bli bättre på att styra mot ökad andel årsboende i nya hus. Boplikt påtalades som finns i Norge, men sådan regleras av nationellt beslut som kommunen inte råder över. Den har också nackdelar bl. a. genom att ortsbefolkningen blir förlorare även då de säljer sina hus, som de tvingas betala höga fastighetsavgifter för.

Ställ tydliga krav för årsboende

Kommunen bör ställa tydliga krav på årsboende redan vid beviljande av plantillstånd.

Den som ansöker om plantillstånd för bostadshus eller näringsverksamhet skall lämna ett prospekt med beskrivning på vilket sätt exploatören anser sig kunna styra för stor andel årsboende eller nya arbetsplatser.

Exploatörens egna utfästelser bör väga tyngre för denne, än om kommunen framställt dem. Exploatörens synpunkter skall vara övertygande för att beviljas plantillstånd. Då exploatören avyttrar fastigheterna utan att de går genom kommunala tomtkön, har denne goda möjligheter att bedöma om köparen avser att bosätta sig på fastigheten, om inte, välja annan köpare. Kommunen bör sätta mål för hur stor andel årsboende man bör uppnå för varje detaljplan.

Stora områden bör delas upp på flera planområden. Då kan kommunen se hur utfallet för årsboende blir och därefter avgöra om man vill gå vidare med nästa etapp. Det sänder tydliga signaler till exploatören. Planområden med etapper bör planeras så att trafik för kommande etapper inte behöver passera genom bebyggt område.

°°

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.