Skaftö Framtid

Texten är hämtad från landsbygdsnätverkets presentation av projektet.

Bakgrund

Den ideella samhällsföreningen Skaftö öråd vill arbeta med lokala frågor på Skaftö. För att få ekonomiska medel till denna satsning ansöktes medel från Leader i Norra Bohuslän. Man ansökte då om ett anslag på 250 000 kr under namnet Skaftö Framtid vilket beviljades.

Mål och resultat

Målet med Skaftö öråds arbete var att vända den negativa befolkningsutvecklingen på Skaftö. Till dags dato är resultatet att man lyckats att stoppa den negativa trenden men det är en bit kvar innan man är tillbaka till 2008 års nivå. Men det finns ett annat oväntat positivt resultat som har sitt ursprung i Projekt Skaftö framtid. Det är att man såg möjlighet att erhålla medel om man hade gode idéer som man var beredd att arbeta för. Optimismen spirade. Man vågade starta nya utmanande projekt. Det första projektet var arr Skaftö öråd deltog i första etappen, tillsammans med Lysekils kommun, på en gång och cykelväg mellan Grundsund och Fiskebäckskil. Kommunen behövde extern medfinansiering på 50 000. Örådet åtog sig att skaffa fram dessa pengar. Initialt avsåga att ta pengar från Skaftö Framtid. Men först ville man se hur mycket pengar man kunde samla in på frivillig väg. Insamlingen startade och efter några veckor fanns 83 000 kr på kontot. Av dessa pengar lämnades 50 000 kr till kommunen vid ett möte i kommunhuset. Efter detta startade örådet upp två nya projekt. Det första är projekt Skäddhålan och det andra är Islandsbergskanalen. Skäddhålan var en promenadstig från Norra hamnutloppet i Grundsund till Skäddhålan och sedan vidare till Vigerna. Första delen är en gångstig nitad in i lodräta klippor. Den andra delen går gångstigen över sten och berg. Man startade upp en insamling av pengar till projektet. Budget för projektet var 2,5 miljoner kronor. Cirka en tredjedel av detta belopp samlades in från företag och privata personer. Kommunen tillsköt också en del pengar. Vid projekteringen av delen mellan Skäddhålan och Vigerna användes de sista pengarna från Skaftö Framtid. Till påsk 2013 var första etappen till Skäddhålan klar. Veckorna efter påskhelgen strömmade mycket pengar in till projektet från både företag och privatpersoner. Strax efter detta fick Skaftö Öråd en donation på tre miljoner kronor från en privat donator i Grundsund. Med hjälp av dessa medel byggdes slutligen etappen fram till Vigerna klart.

Islandsbergskanalen är en gammal farled som slammat igen och som Örådet vill återskapa. Man har börjat med undersökningar för en miljökonsekvensbeskrivning och förhandlingar med berörda markägare. I dagarna har man lämnat in en Miljö Konsekvens Beskrivning(MKB) till Länsstyrelsen för en första bedömning. Under föregående Lerader period fick Skaftö Öråd 430 000 kr till projektet. I nuvarande period har man fått 750 000 Kr.

Skaftö Öråd har även fått ett Leader bidrag på 1,5 miljoner kronor till ett projekt för att stödja besöksnäringen på Skaftö. De två sist nämnda pengarna från Leader ligger hor Jordbruksverket för beslut.

Sammanfattningsvis har projekt Skaftö Framtid varit dörröppnare för projekt hos Skaftö Öråd med Leader bidrag på 2 930 000 Kr och donation och insamlade medel på
3 483 000 Kr, totalt 6 413 000 Kr. En fantastisk utveckling.

Målgrupp

Boende på Skaftö och personer som ville skulle vilja bosätta sig på Skaftö.

Var genomfördes satsningen?

Lysekils kommun, Västra Götalands län

Tidsperiod

Ansökan om pengar till Skaftö Framtid lämnades in och startades 2008. De sista medlen förbrukades under 2013.

Motivering till nomineringen

Ett projekt som skapat framtidstro genom eget initiativ utifrån lokal samverkan ideellt, företagare och kommun. Finansieringen från Leader har växt 25 gånger med andra privata och offentliga medel tack vare de konkreta resultat man åstadkommit. Utvecklingsarbetet fortgår ständigt för att lösa ortens utmaningar och möjligheter.

Kontaktpersoner och ansvariga

Jan-Eric Ericsson, 070 620 55 87, Jan-Eric Ericsson <jan-eric.ericsson1@comhem.se>. Projektägare är skaftö Ö-råd.

Namn och organisation/myndighet på den/de som nominerat

Krister Olsson, Leader Bohuskust och gränsbygd, krister@leaderbohuskust.se, 070 297 39 00

Relation till programmålen

Övergripande mål för landsbygdsprogrammet 2014 - 2020:

c) Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.