Stadgar

Stadgar för Skaftö Öråd Antagna vid möte 2018-07-01

§1 Skaftö Öråd är en ideell förening som är politiskt obunden för personer, föreningar och företag som bor och verkar på Skaftö. Med boende avses heltids- och deltidsboende.

§2 Ändamål
Att fånga upp samhällsfrågor av allmänt intresse för boende på Skaftö.
Att vara stödorgan, samtalspartner och komplement till de politiska organen i frågor som rör Skaftö

§3 Medlemskap

Föreningar, företag och personer som verkar eller bor på Skaftö har rätt att söka medlemskap. Varje medlem har en röst på möten där frågor går till omröstning.

§4 Skaftö Öråds organ

Örådets organ är årsmötesförsamling, styrelse, revisorer, och valberedning

§5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte sammankallas en gång per år och skall förläggas senast i april och informationsmöte skall hållas under sommaren. Kallelse till årsmötet skall ske minst en månad före sammanträdet. Kallelse skall ske med anslag på minst fem olika ställen på Skaftö för att vara behörigen utlyst. Alternativt kan kallelse ske genom utskick som når samtliga medlemmar.

Extra årsmöte kan sammankallas av Örådets styrelse eller om minst 10% av medlemmarna skriftligen så kräver.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet Frågan om mötet är utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Styrelsens årsredovisning

Fastställande av ekonomiska räkenskaper Revisorernas berättelse
Frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet Fastställande av medlemsavgift

Val av styrelseordförande, revisor och revisorssuppleant på ett år
Val av valberedning på ett år
Val av styrelse om sex ledamöter på två år utöver ordförande. Ledamöter från Fiskebäckskil, Östersidan, Rågårdsvik, Grundsund samt minst två suppleanter.
Övriga frågor

Ledamöter i styrelsen skall saxas, dvs. endast tre ledamöter omväljs vid varje årsstämma. Detta för att ha kontinuitet i styrelsearbetet.

§6 Räkenskapsår
Räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår

§7 Ekonomiska förhållanden
Firmatecknare är var för sig ordföranden och den styrelseledamot som utsetts till kassör, eller två styrelseledamöter i förening
Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom denne ej heller har ansvar för föreningens skulder
Styrelsen äger ej rätt att teckna skuldförbindelser

§8 Uteslutning
Medlem som inte stöder Örådets syften, som motarbetar eller skadar Örådet kan, efter styrelsebeslut med 2/3 majoritet, uteslutas. Medlem som ej erlagt medlemsavgift, efter två påstötningar, skall uteslutas

§9 Utträde
Medlem äger rätt att utträda ur Örådet. Detta sker skriftligt till kassör eller annan styrelseledamot. Medlem som utträder ur Örådet äger ingen rätt till lämnade bidrag eller Örådets tillgångar

§10 Ändring av Örådets stadgar
Ändring av Örådets stadgar kan endast ske genom majoritetsbeslut på ordinarie årsmöte

§11 Upplösning av Skaftö Öråd
Beslut om upplösning skall ske genom majoritetsbeslut på två årsmöten varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. Dessa möten skall även fatta beslut om disposition av föreningens tillgångar. Dock får endast föreningar som verkar på Skaftö vara förmånstagare av eventuella tillgångar

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.