Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – september 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – juni 2021

Nyheter

Kallelse till årsstämma

Tid och plats: Måndagen den 29 april 2024 i Skaftö Folkets Hus klockan 18.00 Alla är välkomna. Anmäl er till info@skaftoorad.se
Nyheter

Medborgardialog 13 mars 17:30

Skaftö Öråd vill bjuda in dig till Skaftö Folkets Hus för medborgardialog den 13 mars 17:30

Synpunkter likvärdig utbildning

"Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. .

Stormöte om Skaftö skolas framtid Skaftö folkets hus 20230912

Sammanfattning av mötet: Till mötet kom de cirka 100 personer i olika åldrar. Det visar att Skaftö skola är en viktig fråga för hela samhället på ön, skolan rör hela samhället och dess existens för att ha möjlighet att vara levande året om. Ledande politiker i kommunen har i tidigare uttalande sagt att det inte finns något hot mot Skaftö skola och flytt av mellanstadiet, men från nämnden är en utredning beställd och kommer att presenteras på nämndmötet 27/9

Stormöte om Skaftö skolas framtid.

Det finns politiska krafter som har satt Skaftö Skolas framtid på spel.

Islandsbergskanalsprojektet läggs ner

Till; Skaftö Öråds medlemmar Styrelsen i Skaftö Öråd har enhälligt beslutat att lägga ned projektet Islandsbergskanalen baserat på följande fakta; Länsstyrelsen har tidigare sagt nej till kanalprojektet två gånger och har åter sagt att det krävs en fullständig Miljö Konsekvens beskrivning för att åter ta ställning till det nedbantade projektet enbart för kanoter och kajaker. Islandsbergs Vägsamfällighet kommer inte att ta upp frågan på ett årsmöte med hänsyn till Länsstyrelsens inställning och att man dessutom uttryckt tvivel om möjligheten att begränsa trafiken till kajaker och kanoter samt att man ifrågasätter om Lysekils kommun på sikt tar sitt ansvar som huvudman för kanalen samt bron och dess ramper. I donationen från Tor Evert Broskär är 325 000 kronor avsatta för Islandsbergskanalen och dessa pengar finns kvar och är inte använda för några andra ändamål av Skaftö Öråd

Skaftö Öråds remissvar på översiktsplanen

Skaftö Öråd Remissvar på Lysekils Översiktsplan 2023 Utgångspunkten Skaftös befolkning har under den senaste 10 års perioden från 2011 till 2020 har i snitt legat kring 1 450 årsboende med ett konstant negativt fördelningsnetto och ett flyttnetto som varierat under den aktuella tioårsperioden. Skaftö skiljer sig från övriga Lysekil på så sätt att andelen äldre över 65 år uppgår till ca 50 % och andelen äldre 80 år och äldre uppgår till 20 %. Det innebär också att andelen unga under 16 år uppgår till ca 10 %

Kallelse till Årsmöte i Skaftö Öråd sön 9 april kl 14-16 i Skaftö Folkets Hus, Grundsund

Kallelse till Årsmöte i Skaftö Öråd Söndag 9 april kl. 14-16 i Skaftö Folkets Hus Alla är välkomna. Anmäl er gärna till info@skaftoorad

Skaftö Naturförskola - Vi barnfamiljer är viktiga för ett levande Skaftö året runt

Kära Skaftö Öråd Här kommer en hälsning från Skaftö Naturförskola och en berättelse om vad som hänt på förskolan sen vi mottog den mycket generösa donationen från er. Vi alla barn, föräldrar och personal är oerhört tacksamma! Med facit i hand vet vi nu att utan er donation hade förskolan inte varit möjlig att driva vidare. Vi har lyckats vända ett negativt resultat till ett mycket positivt resultat och budgeten för år 2023 ser mycket ljus ut där vi budgeterar ett överskott

Utvecklingsdag 29/1

Skaftö Öråd arrangerar en utvecklingsdag 29 januari med mer än 30 deltagare från Skaftö och Lysekils kommun, syftet är att under 2023 ta fram en utvecklingsplan för Skaftö. Skaftö Öråd återkommer om resultatet av denna heldag på Gullmarstrand och hur man avser gå vidare

Jan Ivarsson avgår från Bygga-Bo gruppen

Jan Ivarsson har varit adjungerad till styrelsen med ansvar för Bygga-Bo gruppen.

Höstinformation 2022 från Skaftö Öråd

Skaftö Öråds styrelse har haft en intensiv höst med en rad för Skaftö viktiga frågor. På senaste styrelsemötet var statusen på de olika frågorna så här: Kommunens programsamråd kring bebyggelse på Fyreberget har avbrutits efter protester från en bred allmänhet och Skaftö Öråd. Lysekils Kommunstyrelse verkar ha återremitterat frågan till Samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar ang planen för Fyreberget

Möte 29 aug kl 18 - Hållbar ålderdom på Skaftö

Hållbar ålderdom på Skaftö en viktig fråga inför valet 29 augusti kl 18 i Skaftö Folkets Hus Välkomna till ett informations-och diskussionsmöte där du får veta mer om hur de politiska partierna ställer sig till ett framtida särskilt boende på Skaftö, utvecklingen av den kommunala äldreomsorgen samt hur en God och Nära Vård såväl nationellt som lokalt kan utvecklas. Mötet arrangeras av: Lysekils Kommun och Arbetsgruppen för Äldreomsorg (Skaftö Öråd / PRO / SPF / Stödföreningen Skaftöhemmet) i samverkan

Årsmötesprotokoll april 2022 Skaftö Öråd

Skaftö Öråd har haft årsmöte och här kommer några kommentarer från ordföranden Åke Johansson om vad som togs upp på mötet under Örådets presentationer. Efter denna text så kommer själva protokollet.

Kallelse till Årsmöte sön 17 april kl 10

Kallelse till Årsmöte i Skaftö Öråd Söndag 17 april kl. 10 – 12 Skaftö Folkets Hus Alla är välkomna Anmäl er gärna till info@skaftoorad. se Formella delen 1

Synpunkter på Lysekils Översiktsplan 2022

Det har varit ett digert arbete att ta fram en ny översiktsplan med många områden som berörs geografiskt och administrativt. Kommunen har gjort det på ett föredömligt sätt. Det är lärorikt att ta del av kommunens information om arbetets etapper

Jul- och nyårshälsning från Skaftö Öråd 2021

Ordförande i Skaftö Öråd, Åke Johansson, reflekterar över vad som har hänt 2021 och vad som är på gång 2022 i ett brev till styrelsen.

Möte om Översiktsplanen kl 18 på måndag 15 nov

Alla hälsa välkomna till Skaftö Folkets Hus kl 18 måndag 15 nov

Mötet om Torvermyr etapp 2 den 11 okt 2021

Sammanfattning - Det kom drygt 60 personer till Folkets Hus den 11 oktober för att prata om Torvemyr etapp 2 Illustrationskartan är i grunden bra, vi önskar en blandning av bostäder inkl. hyreslägenheter och bostadsrätter, övervikt med villatomter, radhus och lägenheter bidrar till att det blir ett större antal bostäder i denna del av Torvemyr och att man skapar bostäder för både den yngre och den äldre befolkningen

11 okt kl 19 Dialogträff om Torvemyr 2

Inbjudan till information och dialog om det nya Grundsund måndag den 11 oktober kl. 19 i Folkets Hus i Grundsund Skaftö Öråd bjuder in alla intresserade, särskilt ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer, till en informations- och dialogträff i Skaftö Folkets Hus om Grundsunds nya detaljplan Torvemyr etapp 2

Välkommen till Årsstämma och informationsmöte 22 aug kl 10-12

Årsmöte för Skaftö Öråd blir som vanligt i Skaftö Folkets Hus Grundsund den 22 augusti kl 10-12.

Kent Juvén har avlidit

Vår vän och duktige medarbetare i Skaftö Öråd, Kent Juvén har gott bort. Saknaden efter Kent är stor. Hans stora intresse för bygden och hans klokhet och kunskap i styrelsearbetet har betytt mycket för det resultat som föreningen har kunnat visa upp

Skaftö Öråds arbetsgrupp för äldreomsorgsfrågor ang tjänsteskrivelse SON 2019-000165

Skaftö Öråds arbetsgrupp för äldreomsorgsfrågor har tagit del av rubricerad tjänsteskrivelse som rör den framtida äldreomsorgen på Skaftö. Vi vill från Skaftö Öråds sida att, du som ledamot i socialnämnden, beaktar nedan punkter innan du bestämmer dig för om du ska lämna bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrefrågorna på Skaftö är viktiga - Örådet vill att Gullvivan byggs om till särskilt boende för äldre

Skaftö Öråd instämmer i Stödföreningen Skaftöhemmets skrivelse angående Sven Danielssons testamente i alla delar. Gåvan skapar mycket goda förutsättningar för lokalisering av ett särskilt boende (SÄBO) till Skaftö. Örådet vill dessutom trycka på att det, i ett mer kortsiktigt perspektiv, finns ett stort behov av anpassade bostäder för äldre i form av trygghetsboende

Ny projektledare sökes till Islandsbergskanalen

Skaftö Öråd behöver engagera en ny projektledare, som tillsammans med sin kanalgrupp kan driva projektet vidare.

Skaftö Öråds årsstämma 2020

Det här är ett reportage i Lysekilsposten från 18/8 2020 och vi hänvisar alla som vill att teckna en prenumeration på Lysekilsposten. https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Årstämma 2020 aug Protokoll

Årsmötet 15 aug kl 9-12 i Skaftö Öråd

Välkommen till årsmötet den 15 aug kl 9 i Skaftö Folkets Hus. Vi kan högst vara 50 personer enligt nuvarande regler för sammankomster.

Förlängt gruppavtal med ComHem fr.o.m. 2020-07-01

Skaftö 26 Februari 2020 Förlängt gruppavtal med ComHem genom Skaftö Öråd från och med 2020-07-01 Vi är i skrivande stund 145 hushåll som anslutit sig till vårt förmånliga avtal med ComHem. Den 30 juni 2020 går vårt 3 åriga avtal ut och vi har lyckats att förlänga detta avtal med 2+2 år till samma villkor som nu gäller. Vill du fortsätta att vara med behöver du inte göra något annat än att betala medlemsavgiften årsvis till Skaftö Öråd (150:-) och kvartalsfakturorna på 1125:-

Skaftö Öråd stöder lokal köpare av Solrosen

Vi har en dialog med ett starkt lokalt företag som vill köpa Solrosen i Grundsund för att bevara och bygga ut nuvarande hyresrätter och komplettera med bostadsrätter, säger Åke Johansson, ordförande i Skaftö Öråd. Vi stödjer denna lösning fullt ut!

Vill du vara med i det lokala utvecklingsbolaget som kan förvärva Solrosen om det blir aktuellt

Skaftö Öråd har formellt meddelat Lysekils Bostäder att man vill köpa Solrosen genom att man bildar ett lokalt utvecklingsbolag

Skaftöbornas uttalande angående seniorboendet Solrosen i Grundsund

Lysekilsbostäder AB har för avsikt att sälja fastigheten Lönndal 3:3, seniorboendet Solrosen. Med anledning därav hölls ett informationsmöte i Grundsunds Folkets Hus tisdagen den 24 september 2019 anordnat av Skaftö Öråd.

INBJUDAN TILL MÖTE OM SOLROSEN 24/9 kl 18 i Skaftö Folkets Hus

Det kommunala fastighetsbolaget Lysekilsbostäder avser att sälja äldreboendet Solrosen i Grundsund. Skaftö Öråd vill verka för att säkerställa att detta äldreboende finns kvar och har möjlighet att utvecklas.

Medlems- och informationsmöte 3 aug kl 9:30-12 i Folkets Hus Grundsund

Skaftö Öråd är en ideell, partineutral förening som bevakar och kämpar för Skaftös intressen på alla plan i samhället.

Befolkningsstatistik på Skaftö 2018

Antalet över 65 på Skaftö är nästan dubbelt så många som i Lysekil. Ca 46% av de boende på Skaftö är över 65. I Lysekil centrum är det 25% som är över 65

Meningen med föreningen och vägen dit!

Styrelsen för Skaftö Öråd gjorde 2018-11-28 en modellering/analys av hur man ska planera föreningens fortsatta arbete utifrån det övergripande målet att ”öka antalet boende och besökare på Skaftö”. Resultatet blev en prioriteringskarta som förutom prioritet också väger in effektivitet och genomförbarhet i de föreslagna och önskvärda åtgärderna som föreningen ska arbeta med.

Ny ordförande i Skaftö Öråd - Åke Johansson

Till ny ordförande i Skaftö Öråd efter Sven Laurell, som avböjt omval, har valts Åke Johansson. Åke är åretruntboende i Fiskebäckskil. Han är också kassör i Skaftö Golfklubb sedan 1997

Att leva och bo på Skaftö - broschyr

Ny utgåva av örådets broschyr med text av Kent Juvén. Trycksaken delas ut till alla 2040 hushåll på Skaftö den 28-29 juli. Den finns även hos biblioteket, föreningar och företag på Skaftö.

Kanalprogram 27-28 juli 2018

Senaste uppdatering av programmet på kanaldagarna

Positivt möte med Leva i Lysekil

Skaftö Öråds representanter Jan Ivarsson och Staffan Nordén har den 9 juli träffat representanter för Leva för att diskutera problem med dålig lukt från avlopp i Stockevik med omnejd.

Korpelia invigs 23 juni kl 15 - en del av vandringsleden Skaftö Runt

Korpelia är en del av Skaftö Öråds projekt vandringsleden Skaftö Runt som nu utökas med en gångstig av äventyrskaraktär mellan Gröder Hamn och Stockeviksberget.

Nu skyndar vi på utbyggnaden av fiber på Skaftö

Utbyggnaden av fiber kommer nu att snabbas upp på Skaftö och alla som tecknat avtal med Zitius kommer att ha fiber vid årets slut!

Tack för synpunkter på vår verksamhet!

Örådets uppgift är att hitta eller ta vara på idéer som bidrar till att det blir ännu mer attraktivt att bo eller vistas på Skaftö, att hitta sätt att finansiera dem och att skapa eller hitta engagemang för att genomföra dem.

SVAR på Brev till Primärsvårdsdirektören angående Närhälsan på Skaftö

Skaftö Öråd har fått svar på vårt brev ang närhälsan

Trappan till Skolberget

Ännu ett exempel på Örådets strävan att öka tillgängligheten på Skaftö har blivit verklighet.

Vandringsleder i Grundsund

Film över den nybyggda vandringsleden mellan Skäddhålan och Vigernas badplats samt leden till badplatsen Hålsänkan.

Årets kanalfest blev en succé och vi skänker 9.000 kr till Barncancerfonden

Årets kanalfest blev som tidigare år en succé. En spännande kanalstafett, trevlig musik o underhållning, ett stålande väder och en härlig stämning hos en stor publik gjorde årets upplaga till den bästa hittills. 

Intervju med Sven Laurell på kanaldagarna

Kanaldagarna 2017

Filmen från kanaldagarna 2017

Lotterivinster på kanalfesten 2017

I Kanalfestens lotteri utföll vinst 1 på nr 83, Vinst 2 på nr 7 och vinst 3 på nr 71 i samtliga färger på lotteriet. Priserna finns till avhämtning hos Hannas i Hamnen från söndag 23 Juli .

Välkommen till vår nya föreningssida

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi har massor av nyheter!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.